അനവധിയായ കർത്താവിൻ നന്മകൾ

Anavadhiyaya Karthavin Nanmakal | Malayalam Christian Song

Lyrics, music & vocal: Tyne Prince
Orchestration, programming, recording, mixing & visual edits: Rejoy Poomala, Kinnereth Media Hub, Cochin
Camera: Prince Antony
Co-ordination: Lovely George

അനവധിയായ കർത്താവിൻ നന്മകൾ
എണ്ണി തീർപ്പാനാവതോ?
അതിന്റെയാകെ തുകയും മതിപ്പാൻ
ആരാലും ഭൂവിൽ സാദ്ധ്യമോ?

എന്നുടെ വഴിയേ വരുന്നതെല്ലാം
കർത്താവിൻ ഹിതമെന്നറിയുന്നു ഞാൻ
സർവ്വവും നന്മക്കായ് ഭവിച്ചിടുന്നതാൽ
യാതൊരു ഭാരവും എനിക്കില്ല

ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും
അത്യന്തം പരമായ് തരുന്ന നാഥൻ
തന്നുടെ കരുതൽ എവ്വിധമെന്നത്
ഏതൊരു മനുജനും തോന്നിടുമോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *